Verkiezingsprogramma Duidelijk verder 2.0

1. Zelfstandige Gemeente Texel behouden.
Voorkomen dat Texel onderdeel van een grote regiogemeente wordt, waardoor we als Texelaars minder te vertellen hebben.
Lokale zaken bepalen door besluitvorming op Texel en niet door de vaste wal. Bestuurlijke samenwerking op basis van gelijkwaardigheid.
Samenwerken met de andere Waddeneilanden en omliggende gemeenten, elkaar versterken zonder afbreuk te doen aan de bestuurlijke zelfstandigheid.
Ambtelijke samenwerking waar het nuttig en mogelijk is.

Burgers zitten vol met vragen en hebben volgens TB een recht om ontvangen en gehoord te worden. TB wil dat wethouders een maandelijkse spreekmiddag houden (iedereen heeft recht op een afspraak).

2. Voldoende huisvesting (woningen) naar inkomen.
Woningen voor jongeren en gezinnen zijn heel hard nodig.
Ook is huisvesting voor de zorg en ouderen van groot belang.
Er moet gewoon voldoende en betaalbare woonruimte zijn voor zoveel mogelijk Texelaars.

Voldoende huisvesting en zorg voor ouderen op Texel.
Behoud het verpleeghuis en uitbreiding van verpleeg-accommodatie is nodig. Capaciteitsvergroting ondersteunen en stimuleren.

Centraliseer gezondheidszorg op basis van bereikbaarheid en functie. Een (eventuele extra) huisartsenpost moet hier onderdeel van uitmaken en eenvoudig bereikbaar zijn voor Texelaar en Toerist.

Bij een acute ziekenhuisopname een faciliteit verzorgen in of buiten het ziekenhuis in Den Helder zodat Texelaars niet ‘s nachts (de boot vaart niet meer) het ziekenhuis worden uitgezet maar een slaapgelegenheid krijgen aangeboden.

Wethouder Wonen
• • •
Een van de speerpunten van TB is dat de partij een wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening in één portefeuille wil voor Texel. Het bouwen van woningen valt niet mee door al de huidige barricades van gecreëerde regelgevingen door de overheid. Bouwen wordt elke dag duurder en personeel steeds schaarser. De behoefte om te kunnen wonen is groot en belangrijk voor Texel. Bovendien blijft het benodigde aantal ver achter bij de behoefte. Er wordt te veel energie gestoken in tijdelijke oplossingen terwijl er behoefte is aan permanente woningen
.
TB denkt dat er efficiënter en veel sneller gebouwd kan worden.


Toeristische bedden op Texel
• • •
Uitbreiden doen we niet meer en strijdig gebruik moet worden voorkomen. TB streeft al jaren dat alle toeristische slaapplaatsen op het eiland zo goed als mogelijk in kaart worden gebracht. Zo ontstaat er een duidelijk beeld van het aantal en soort bedden en is het voor iedereen ook duidelijk hoe de verdeling is. Daardoor wordt het inzichtelijk hoeveel toeristische slaapplaatsen er daadwerkelijk op het eiland aanwezig zijn en kan er ook gerichter beleid voor de toekomst worden gemaakt. Dit is nodig voor onderwijs, infrastructuur, woningen en de zorg. Dit gaan we doen d.m.v. het opgestelde Toeristisch Toekomst Plan. Wij gaan met iedereen in gesprek om ons eiland klaar te maken voor de toekomst maar wel hoe de Texelaars het willen.


3.Economische ontwikkelingen
TB wil de economische ontwikkelingen stimuleren met behoud van de Texelse Kernwaarden die het eiland uniek maken. Een goede balans is de beste garantie voor een mooi en aantrekkelijk eiland voor bewoners en toeristen

Registratie van het aantal toeristische slaapplaatsen per locatie, dus ook voor Bed & Breakfast. Zo kan er beter beleid worden gevormd en is er aansluiting op het Toeristisch Toekomst Plan.

VVV Texel blijven ondersteunen om het toerisme op Texel toekomstbestendig te borgen. Het collectieve belang in de VVV op Texel heeft zich al tientallen jaren positief bewezen.

Omzetten van kampeerplaatsen niet meer toestaan.

Ruimte voor Ruimte regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing beter onder de aandacht brengen.
Dit draagt bij aan een minder bebouwd en open landschap.

Strijdig gebruik van bestemmingen voorkomen.

TB wil voorkomen dat er een afsluiting en beperking van gebieden en wateren voor publiek plaatsvindt.

Voorzichtig omgaan met experimentele onderzoeken en natuurontwikkeling. Alles moet in balans blijven.

Het is hoog tijd, dat er nu echt meer openbare toiletten op Texel worden geplaatst voor de Texelaars en de bezoekers. Dit zal de uitstraling van Texel versterken.


4. Bereikbaarheid van Texel.
De bereikbaarheid van Texel vindt TB een belangrijk onderwerp en wil meedenken over plannen die tot een betere bereikbaarheid van het eiland kunnen leiden. Samen met de betrokken partijen zoeken naar oplossingen.

Texels product op het eiland versterken. Naast de promotionele waarde blijkt het Texelse product ook op kwaliteit goed te worden gewaardeerd. TB wil gezamenlijke initiatieven passend ondersteunen.

Diversiteit van economie en arbeidsaanbod is belangrijk. Wij willen deze diversiteit stimuleren. Bijvoorbeeld een passend, innovatief bedrijf vestigen in vrijkomende agrarische bebouwing of andere bestemming, ondersteunen.

Tanken op Texel is altijd duurder dan de overkant. Met partijen in gesprek gaan om dit te normaliseren en/of met elkaar een alternatief bedenken zodat het prijsverschil wordt geminimaliseerd, goed voor de portemonnee van de Texelaars.

Landbouw – Geen landbouwgrond meer omzetten naar natuur. Texelse partijen tegen redelijke beloning en voorwaarden de mogelijkheid geven te participeren in natuurbeheer. Natuurbeheer/Beheersplannen afstemmen op de Texelse situatie. Er zijn mogelijkheden om landbouw en natuur te koppelen zonder afbreuk te doen aan elkaar. Beheersplannen en geldstromen moeten afgestemd worden op de Texelse situatie. Texelse landbouw ondersteunen in ontwikkeling, innovatie en natuurbeheer. De invloed en uitstraling van een gezonde agrarische sector op Texel is van groot en positief belang.

Visserij – Goede havenfaciliteiten waarborgen, sector ondersteunen waar mogelijk. Net als de landbouw is de visserij van positief belang voor Texel in uitstraling en invloed. Verdere beperkingen van het Texels zeegebied tegengaan en duidelijke signalen afgeven betreffende het belang van de visserij voor Texel.

Opstellen van een integraal Havenplan om de havens qua financiën gezonder te maken. TB heeft hier ideeën voor om het verlies te neutraliseren en wil met alle partijen hierover in gesprek gaan.

Met kracht opkomen voor kleinschalig historisch medegebruik van duinen, stranden, kwelders, water en zee voor de plaatselijke bevolking.

Detailhandel en Horeca (Retail) leveren een grote bijdrage aan de dorpen. Een goed winkellocatiebeleid waarbij de dorpskernen worden versterkt, zorgt voor aantrekkelijke dorpen. Dit actief ondersteunen met als doel de economie en leefbaarheid te stimuleren, met nadruk op de recreatieve functie van de dorpen. Bijvoorbeeld: het winkelrondje in Den Burg herstellen en nieuwbouw Groeneplaats Fase 2 snel realiseren en het gebied op peil brengen. Niet te lang met bouwputten en slechte straten blijven hangen.

Projecten en werken op Texel bij voorkeur door Texelse bedrijven te laten uitvoeren. 

Texel To Go
• • •
TB wil minder verkeersbewegingen op Texel stimuleren.
Daarvoor een app ontwikkelen waarin je kunt aangeven welke route je op een bepaald moment gaat rijden.
Dus vanaf welke locatie, dag en tijdstip je bijvoorbeeld iemand naar de boot brengt en wie er eventueel ook mee wil rijden (aantal vrije zitplaatsen geef je ook aan).
Indien de chauffeur wil wachten, dan geldt dit ook weer vanaf de boot.
Dit is heel breed in te zetten bij o.a. festivals, school, ziekenhuisbezoek, van dorp naar dorp, supermarkt, auto’s op de boot maar ook als ‘s nachts de kroegen dicht gaan, dan is met elkaar meerijden een mooie oplossing.
Vanzelfsprekend ook in gesprek gaan met de Texelse (Taxi) bedrijven om deze hierbij aan te laten sluiten.
Volgens ons een mooie digitale duurzame oplossing voor ons eiland en voor alle Texelaars.


Onderwijs op Texel
• • •
Behoud volwaardig voort-gezet en basisonderwijs.
Het is een wens om vakken en lessen voor Toerisme, Horeca, Bouw en Zorg uitgebreid op het eiland te houden/geven, gekoppeld aan het Texelse bedrijfsleven. Onderwijs, wonen en leefbaarheid zijn nauw aan elkaar verbonden. TB wil de beschikbare instrumenten inzetten om jonge Texelaars en jonge gezinnen van elders meer kans te geven op Texel om te kunnen wonen en werken. De economie en dynamiek op Texel biedt kansen om krimp van het aantal leerlingen tegen te gaan of zelfs teniet te doen. Clustering en/of samenwerking elders van onderwijs op het eiland kunnen verbetering bieden, echter alleen financieel voordeel dekt de lading niet. Welzijn en een gezonde ontwikkeling van leerlingen dienen voorop te staan.


5.Onderwijs
Behoud van goed voortgezet onderwijs in volwaardige breedte op Texel. Daarnaast is het een wens om vakken en lessen voor het Toerisme, Horeca, Bouw en Zorg op het eiland te houden/geven, gekoppeld aan het Texelse bedrijfsleven. We moeten visie ontwikkelen en daadkracht tonen in bijvoorbeeld het oprichten van een school met campus (woon- en leerfaciliteit aanbieden).

Behoud het basisonderwijs in de dorpen. Onderwijs en wonen zijn nauw met elkaar verbonden.
De economie en dynamiek op Texel bieden kansen. Scholen en hun leerlingen zijn belangrijk en verbindend voor de Texelse gemeenschap. Veranderingen moeten ook in deze samenhang gezien worden. Ruimte voor ieder kind om zich in een vertrouwde en overzichtelijke omgeving te kunnen ontwikkelen.

6. sport
Net als de scholen een belangrijke en bindende factor binnen de Texelse gemeenschap. Faciliteren waar nodig. Actief correcte en  verdeling van subsidie en ondersteuning waarborgen. Meer openbare speeltuinen zal de onderlinge band van de Texelse jeugd versterken en bijdragen aan meer en gezonder bewegen.

TB wil in gesprek gaan met dorpscommissies, jeugdclubs en verenigingen en waar nodig meer financiële ondersteuning bieden. Ook Texelse talenten dienen een “nog” betere financiële ondersteuning te verkrijgen zodat zij beter hun talent kunnen ontwikkelen.

Zoek het gesprek met Texelse jongeren. Luister en geef ruimte. Jongeren zijn zich goed bewust van wat zij willen. Oplossingen zoeken met sectoren horeca en personenvervoer; kortweg veiliger en makkelijker naar huis na een avondje uit. Zo zijn er vele andere onderwerpen waar jongeren hun stem bij beleidsmakers moeten kunnen laten horen.

Het culturele erfgoed van ons eiland dient zoveel als mogelijk behouden te blijven. Van belang is ook gerichte educatie hierover voor jong en oud. De Erfgoednota Texel 2017 biedt hiervoor uitstekende aanknopingspunten.

Een (eenvoudige) tentoonstellingsruimte of iets van vergelijkbare aard over de ontstaansgeschiedenis van het centrum van Den Burg en andere archeologische vindplaatsen zou toegevoegde waarde hebben.7. Duurzaam.
TB wil waar mogelijk faciliteren in duurzame woningen en duurzame, integrale oplossingen in het kader van de energiebehoefte. Het verbeteren (isoleren) van onze gebouwen (o.a. woningen en bedrijven) is een eerste vereiste en levert direct resultaat op. Niet wachten op het meest ideale, maar denken en doen in de mogelijkheden van vandaag.

Op Texel is geen integraal registratiesysteem per locatie om aan te tonen wat Texel uiteindelijk bijdraagt aan de afname van de CO2 uitstoot. Geplaatste zonnepanelen worden o.a. niet meegenomen in de berekening en dat vinden wij niet eerlijk.
Nu een integraal registratiesysteem opzetten zal Texel een voorsprong geven in de discussie over CO2, meten is weten.

Het stroomnet van Texel is op bepaalde locaties niet toereikend genoeg waardoor verduurzaming een achterstand oploopt. Er moet snel een integraal plan komen om de knelpunten te benoemen en een tijdlijn om ze op te lossen.

8. Wonen op Texel.
Wonen op Texel moet zo goed mogelijk in balans komen door een woningaanbod met gepaste woonvoorwaarden. Ook moet beter onderzocht worden hoe de samenstelling van de Texelse bevolking er op overzichtelijke termijn uit gaat zien. De verwachting is dat de huidige prognoses sterk af zullen wijken van de werkelijkheid.
Naast het passend vergroten van het woningaanbod, is het nodig om het wonen voor jongeren en medewerkers flexibeler te maken.

TB wil minder verkeersbewegingen op Texel stimuleren. Het ontwikkelen van een “Texel To Go” app zou hieraan kunnen bijdragen. Om het aantal verkeersbewegingen te verminderen kun je gaan inzetten om meer met elkaar mee te gaan rijden, maar dan moet je van elkaar wel weten vanaf welke locatie, dag, tijdstip en of dit kan en past. Vanzelfsprekend de Texelse bedrijven hierbij betrekken.


Het denken in oplossingen moet je durven!

Wonen op Texel
• • •
Woningen voor jongeren en gezinnen zijn heel hard nodig. Tevens is huisvesting voor de zorg en ouderen van groot belang. Wonen op Texel moet zo goed mogelijk in balans komen door een uitgebalanceerd woningaanbod met gepaste woonvoorwaarden. Ook moet beter onderzocht worden hoe de samenstelling van de Texelse bevolking er op overzichtelijke termijn er uit gaat zien. De verwachting is dat de huidige prognoses sterk af zullen wijken van de werkelijkheid. Buiten het passend vergroten van het woningaanbod, het wonen voor jongeren en medewerkers flexibeler maken. Stimuleer doorstroming om te kunnen wonen wat past bij de gebruiker. Het is nu echt tijd om te gaan stoppen met praten maar daadkrachtig het woonprobleem aanpakken.


Texels Belang• • •
Lokaal in een internationale wereld. Opgericht in 1966 met als doel het waarborgen van het collectieve belang op Texel. Niet direct gestuurd door een landelijke partijpolitieke stroming, maar gebaseerd op de Texelse samenleving en voortvloeiend uit de specifieke diversiteit van het eiland. Tot op de dag van vandaag onveranderd. Werkend met de lokale, nationale en internationale netwerken van onze leden, fractie en bestuur stopt Texels Belang niet bij de eilandgrenzen en zijn er goede verbindingen met hogere overheden en instanties.De wereld van vandaag, openstaan voor elkaar, denken in oplossingen, mensen en samenwerking, beleid maken en uitvoeren.Als iedereen het goed heeft, hebben we het met z’n allen nog beter.
Stem Texels Belang

Een goed en uitgebalanceerd openbaar vervoer zal bijdragen aan minder autobewegingen. Met partijen in gesprek blijven om hier de mogelijkheden en verbeteringen toe te blijven passen.

Zorgen dat de infrastructuur blijvend wordt afgestemd op het gebruik. TB pleit er al jaren voor om meer fietsenstallingen te gaan realiseren en deze duidelijk aan te geven waardoor het autoverbruik zal verminderen.

De parkeersituatie in Den Burg staat nu beter in balans en een invoering van een digitaal verkeersverwijzing ten behoeve van het snel kunnen vinden van een parkeerplaats voor zowel de auto als de fiets zal veel onnodige verkeersbewegingen voorkomen.

Op de locatie van de Jac. P. Thijseschool zal het nieuwe Cultuurcentrum worden gebouwd. TB vindt de nu ingetekende 40 parkeerplaatsen voldoende. Bij de sporthal en het gemeentehuis zijn ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar (dit blijkt uit de afgelopen 12 maanden) voor auto’s zodat de IJsbaan zijn huidige groene status MOET behouden.

Een mooi en functioneel groen park zal bijdragen aan ons leefplezier en onze gemeenschap.