Verkiezingsprogramma Texels Belang 2018-2022

1.

 •  Zelfstandige Gemeente Texel behouden.
  Voorkomen dat Texel onderdeel van een grote regiogemeente wordt, waardoor we als Texelaars steeds minder te vertellen hebben.
  Lokale zaken bepalen door besluitvorming op Texel en niet door de vaste wal. Bestuurlijke samenwerking op basis van gelijkwaardigheid.
  Samenwerken met de andere Waddeneilanden en omliggende gemeenten, elkaar versterken zonder afbreuk te doen aan de bestuurlijke zelfstandigheid.
  Ambtelijke samenwerking waar het nuttig en mogelijk is.

2.

 • Voldoende huisvesting (woningen) naar inkomen.
  Woningen voor jongeren en gezinnen zijn heel hard nodig.
  Tevens is huisvesting voor de zorg en ouderen van groot belang.
  Er moet gewoon voldoende en betaalbare woonruimte zijn voor zoveel mogelijk Texelaars.
 • Voldoende huisvesting en zorg voor ouderen op Texel.
  Behoud het verpleeghuis en uitbreiding van verpleeg-accommodatie is nodig. Capaciteitsvergroting ondersteunen en stimuleren.
 • Centraliseer gezondheidszorg op basis van bereikbaarheid en functie. Het moet eenvoudig bereikbaar zijn voor Texelaar en Toerist.
 • Inzetten om niet beïnvloedbare gemeentelijke lasten te verminderen. Zo moet de gemeente door een herindeling van bijvoorbeeld de Veiligheidsregio (brandweer, ambulances) meer betalen dan voorheen. TB wil blijvend aandacht voor de financiële verdeelsleutel binnen de Veiligheidsregio.

3.

 • TB wil de economische ontwikkelingen stimuleren met behoud van de Texelse Kernwaarden die het eiland uniek maken.
  Een goede balans is de beste garantie voor een mooi en aantrekkelijk eiland voor bewoners en toeristen.
 • Een forfaitaire heffing van de toeristenbelasting. Door het invoeren van een forfaitaire heffing op basis van het aantal slaapplaatsen wordt het systeem toeristenbelasting eenvoudiger en efficiënter. Registratie van Bed & Breakfast’s is hiervoor noodzakelijk.
 • VVV Texel op korte termijn meer middelen geven om het toerisme op Texel toekomstbestendig te ondersteunen.Boekingen via bijvoorbeeld AirBnB en Booking gaan buiten Texel om en verzwakken de sector. Daarom moet de VVV Texel snel worden versterkt op het gebied van informatietechnologie. Het collectieve belang in de VVV op Texel heeft zich al decennia lang positief bewezen. Juist nu is het belangrijk snel capaciteit in te zetten op deze nieuwe marktdynamiek, zodat de VVV de Texelse logiesverstrekkers op juiste en krachtige wijze kan blijven ondersteunen.
 • Omzetten van kampeerplaatsen naar verstening alleen nog via buitenplanse procedures.
 • Ruimte voor Ruimte regeling voor vrijkomende agrarische bebouwing beter onder de aandacht brengen. Dit draagt bij aan een minder bebouwd en open landschap.
 • Strijdig gebruik van bestemmingen voorkomen.
 • Toeristische slaapplaatsen op het eiland in kaart brengen, zodat er een duidelijk beeld ontstaat van het aantal en het soort bedden. Zo kan er beter beleid gevormd worden.
 • TB heeft gepleit voor het behoud voor het strandje Ceres. Dat is helaas niet gelukt. Zo zien wij dat gebieden op Texel niet meer toegankelijk worden voor Texelaar en toerist. We willen actief voorkomen dat er een verdere afsluiting en beperking van gebieden en wateren voor publiek plaatsvindt.
 • Voorzichtiger omgaan met experimentele onderzoeken en natuurontwikkeling. Een voorbeeld daarvan is de kokkelteelt in polder Wassenaar en diverse andere natuurontwikkelingsprojecten waarbij het karakter van de omgeving drastisch en on-Texels veranderd. Schade aan de Texelse infrastructuur door de enorme grondtransporten verhalen op de opdrachtgever. Het is nodig goed te kijken naar de bestemming van de overtollige grond uit natuurprojecten. Het geniet de voorkeur dit in het gebied zelf te weer te benutten. De huidige regel “Overtollige grond vervalt aan de aannemer” schiet tekort. Het verbinden van diverse natuurgebieden op Texel vanuit het Natuur Netwerk Nederland (NNN, voorheen EHS) dient nauwlettend te worden gevolgd en nadelige gevolgen te worden voorkomen. Externe werking vanuit deze gebieden en verbindingen kan gevolgen hebben voor alle activiteiten op Texel.

4.

 • De bereikbaarheid van Texel vindt TB een belangrijk onderwerp en wil meedenken over plannen die tot een betere bereikbaarheid van het eiland kunnen leiden. Samen met de betrokken partijen zoeken naar oplossingen om de bereikbaarheid te verbeteren.
 • Texels product op het eiland versterken. Naast de promotionele waarde blijkt het Texelse product ook op kwaliteit goed te worden gewaardeerd. Texels Belang wil gezamenlijke initiatieven passend ondersteunen.
 • Diversiteit van economie en arbeidsaanbod is belangrijk. Wij willen op deze diversiteit stimuleren. Bijvoorbeeld een passend, innovatief bedrijf vestigen in vrijkomende agrarische bebouwing of andere bestemming, ondersteunen.
 •  Landbouw – Geen landbouwgrond meer omzetten naar natuur. Texelse partijen tegen redelijke beloning en voorwaarden de mogelijkheid geven te participeren in natuurbeheer. Natuurbeheer/Beheersplannen afstemmen op de Texelse situatie. Voorkomen dat de activiteiten nadelige effecten ondervinden vanuit het NNN en Natura 2000. Er zijn mogelijkheden landbouw en natuur te koppelen zonder afbreuk te doen aan elkaar. Beheersplannen en geldstromen moeten afgestemd te worden op de Texelse situatie. Texelse landbouw ondersteunen in ontwikkeling, innovatie en natuurbeheer. De invloed en uitstraling van een gezonde agrarische sector op Texel is van groot en positief belang. Energie en water zijn bij uitstek kansen voor de agrarische sector en dienen ondersteund te worden.
 • Visserij – Goede havenfaciliteiten waarborgen, sector ondersteunen waar mogelijk. Net als de landbouw is de visserij van groot en positief belang voor Texel in uitstraling en invloed. Verdere beperkingen van het Texels zeegebied tegengaan en duidelijke signalen afgeven aangaande het belang van de visserij voor Texel en in het algemeen naar de hogere overheden. Zeker nu gezien de situatie van de pulsvisserij.
 • Voorkomen dat de havens deel uit gaat maken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en de activiteiten nadelige effecten ondervinden vanuit het NNN en Natura 2000.
 • Met kracht opkomen voor kleinschalig medegebruik van duinen, stranden, kwelders, water en zee. Dit geldt in het bijzonder voor het kleinschalig historisch medegebruik door de plaatselijke bevolking.
 • Retail (Detailhandel en Horeca) levert een grote bijdrage aan de dorpen. Een goed winkellocatiebeleid waarbij de dorpskernen worden versterkt, zorgt voor aantrekkelijke dorpen. Retail actief ondersteunen. Met als doel economie en leefbaarheid te stimuleren, met nadruk op de recreatieve functie van de dorpen. Bijvoorbeeld: Het winkelrondje herstellen, nieuwbouw Groeneplaats Fase 2 en Burgwal Fase 3 snel doorpakken en het gebied op peil brengen. Niet te lang met bouwputten en slechte straten blijven hangen.
 • Projecten en werken op Texel dienen bij voorkeur door Texelse bedrijven te worden uitgevoerd.

5.

 • Behoud van goed voortgezet onderwijs in volwaardige breedte op Texel. Daarnaast is het een wens om vakken en lessen voor techniek, horeca en bouw op het eiland te geven, gekoppeld aan het Texelse bedrijfsleven.
 • Behoud het basisonderwijs in de dorpen. Onderwijs en wonen zijn nauw aan elkaar verbonden. TB wil ook de beïnvloedbare demografische kant van scholing op Texel beter belichten. De economie en dynamiek op Texel bieden kansen. Scholen en hun leerlingen zijn belangrijk en verbindend voor de Texelse gemeenschappen en veranderingen moeten ook in deze samenhang gezien worden. Bij planning en wellicht uitvoering van het Onderwijs Centrum Texel dienen veiligheid en het pedagogisch klimaat van/voor de leerlingen leidend te zijn. Ruimte voor ieder kind om zich in een vertrouwde en overzichtelijke omgeving te kunnen ontwikkelen.

6.

 • Sport – Net als de scholen een belangrijke en bindende factor binnen de Texelse gemeenschappen. Faciliteren waar nodig. Actief correcte en gelijkwaardige verdeling van subsidie en ondersteuning waarborgen. Voorkomen dat sportactiviteiten nadelige effecten ondervinden vanuit het NNN en Natura 2000.
 • Blijf in gesprek met Texelse jongeren. Luister en geef ruimte. Jongeren zijn zich goed bewust van wat zij willen. Bijvoorbeeld buiten staan in de kou tijdens Ouwe Sunderklaas omdat je nergens in mag anders dan een tent is niet van deze tijd. Het landelijk bekende succes van het polsbandjes-systeem in De Koog biedt mogelijkheden. Oplossingen zoeken met sectoren horeca en personenvervoer; kortweg veiliger en makkelijker naar huis na een avondje uit. Zo zijn er vele andere onderwerpen waar jongeren hun stem bij beleidsmakers moeten kunnen laten horen.
 • Het culturele erfgoed van ons eiland dient zoveel als mogelijk behouden te blijven. Van belang is ook gerichte educatie hierover voor jong en oud. De Erfgoednota Texel 2017 biedt hiervoor uitstekende aanknopingspunten. Een (eenvoudige) tentoonstellingsruimte of iets van vergelijkbare aard over de ontstaansgeschiedenis van het centrum van Den Burg en andere archeologische vindplaatsen zou toegevoegde waarde hebben.

7.

 • TB wil waar mogelijk faciliteren in duurzame woningen en duurzame, integrale oplossingen in het kader van de energiebehoefte. Texel heeft veel en diverse energiestromen. De uitdaging is energiestromen te koppelen waar mogelijk en hier bruikbare energie van te maken en zoveel mogelijk voordeel uit deze bronnen te halen. Niet wachten op het meest ideale, maar denken en doen in de mogelijkheden van vandaag.

8.

 • Wonen op Texel moet zo goed mogelijk in balans komen door een woningaanbod met gepaste woonvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld een huisvestingsvergunning. Ook moet beter onderzocht worden hoe de samenstelling van de Texelse bevolking er op overzichtelijke termijn uit gaat zien. De verwachting is dat de huidige prognoses sterk af zullen wijken van de werkelijkheid.
  Buiten het passend vergroten van het woningaanbod, het wonen voor jongeren en medewerkers flexibeler maken. Bijvoorbeeld flexibel en tijdelijk bestemmen van passende locaties voor het plaatsen en bewonen van tijdelijke, verplaatsbare en herbruikbare woningen.
 • Geld bestemd voor mobiliteit hier ook voor gebruiken. TB wil dat er bij de stranden geen parkeerbelasting wordt geheven. De partij wil het liefst dat er op het hele eiland niet hoeft te worden betaald voor het parkeren. Daarvoor in de plaats wordt gedacht aan een andere manier van heffing of een andere verdeling van de gelden uit de (forfaitaire) toeristenbelasting, zodat het geld beter benut kan worden voor mobiliteit, onderhoud en kwaliteitsverbetering van de infrastructuur (openbare ruimte, wegen, auto en fiets parkeren en fietspaden) op het eiland. Een efficiënter en gastvrij systeem.
 • De sector ‘bed en breakfast’ moet zelf zorgen voor parkeerplaatsen van hun gasten.
 • Onderzoek doen naar transport naar en over het eiland. Wellicht biedt een overslag of distributiecentrum van meerdere bedrijven nabij veerhaven ’t Horntje of Den Helder oplossingen op het gebied van logistiek. Hierdoor zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten soepeler en minder merkbaar (emissiearm) kunnen verlopen.
 • Zorgen dat de infrastructuur wordt afgestemd op het gebruik. TB pleit al jarenlang voor een goed en integraal verkeerscirculatieplan rekening houdend met lokaal-, toeristisch-, vracht- en agroverkeer, zodat de infrastructuur daarop afgestemd kan worden. Veiligheid en doorstroming verbeteren, symptoombestrijding voorkomen.
 • Parkeersituatie in Den Burg beter in balans brengen en capaciteit vergroten. Den Burg Zuid heeft over de jaren parkeerplaatsen verloren. IJsbaan deels verharden; in de zomer gebruiken als openbare parkeerplaats en in de winter als ijsbaan.
 • Alle belangrijke wegen, pleinen, straten en fietspaden naar gemeentelijk beheer, zodat het op peil brengen en houden van de infrastructuur centraal kan geregeld worden. Hierbij samenwerken met de betrokken partijen.
 • Wegen in bos en natuur moeten open blijven voor gemotoriseerd verkeer.
 • TB wil dat de openbare verlichting in dorpen en op risicovolle punten tussen 01.00 uur en 05.00 uur niet wordt gedoofd maar op een minimale sterkte blijft branden. Verlichting plaatsen op risicovolle punten waar niet voldoende verlichting is.